باغ های مدرن – نوآوری های درون

باغ های مدرن در اطراف خود نمای بسیار تازه و آرامی دارند که در پایان یک روز شلوغ ما را آرام می کند. مرزهای آنها قابل مقایسه با مرزهای استفاده شده در باغ های معمولی است. طراحی باغ بر اساس هندسه است که دارای خطوط و زاویه های مستقیم بیشتر از خم و خم است. … Read more

Deficiency of standardised testing can make comparing nano skin checks difficult

Nanoparticles in items, including cosmetics, are unlikely to penetrate the skin but are more likely to do so if the skin is harmed, a fresh report has confirmed. Having said that, it notes the not enough standardised, validated methods and the use of various tests protocols produced it challenging to Assess and Examine results.The review, … Read more